e-firma24 | Wirtualne Biuro w Białymstoku

O nas

O nas
i naszym projekcie

e-firma24.com Wirtualne Biuro w Białymstoku jest częścią Fundacji Science Point, która powstała jako podmiot otoczenia biznesu wspierający wszelkie formy przedsiębiorczości. Celem głównym Fundacji jest umożliwianie wprowadzenia na rynek produktów innowacyjnych tworzonych z pasją.

Misja i cele

Zależy nam by Przedsiębiorcy mogli skupiać się wyłącznie na, rozwoju, produkcie, jego zastosowaniach czy też tworzeniu usług komplementarnych, nie tracąc energii na kwestie związane z administracją, księgowością czy sferą prawną. Niestety wiele wspaniałych koncepcji nigdy nie zostaje w pełni rozwiniętych poprzez brak wsparcia czysto biznesowego ukierunkowanego na implementację rynkową produktu na rynku. Dlatego też zespół Fundacji Science Point, posiadający wieloletnie doświadczenie rynkowe, stworzył środowisko, w którym przedsiębiorca będzie mógł korzystać z pełnego wsparcia biznesowego t.j. obsługi prawnej, administracyjnej, marketingowej, PR, tworzenia koncepcji sprzedażowych, produktowych, stworzenia procesów komunikacji w zespole.  Wierzymy, że „inkubacja” biznesu pomoże przekształcić pomysł w realny produkt  o zasięgu międzynarodowym. Fundacja obecnie oferuje kompleksowe wsparcie w podstawowych obszarach funkcjonowania firm:

 • administracyjnym – wirtualne biuro, tłumaczenia,
 • księgowym – kompleksowa obsługa księgowa,
 • prawnym – obsługa prawna i KRS, rejestracja spółek i działalności gospodarczej, ochrona patentowa,
 • zarządzania – badania rynkowe, strategie,
 • komunikacyjnym – strony internetowe (wraz z optymalizacją SEO – pozycjonowanie), PR i obecność w mediach, reklama, Social Media,
 • finansowania – pozyskiwanie źródeł finansowania w ramach projektów np. UE, kojarzenie z inwestorami lub potencjalnymi klientami,
 • specjalistycznym – konsultacje z polskimi naukowcami, dostęp do sieci laboratoriów,
 • rozwoju osobistego – szkolenia, warsztaty, panele, konferencje.

Celem Fundacji Science Point jest wprowadzanie produktów i firm na rynki zagraniczne. Również poprzez działania inwestorskie. Chcemy promować polskie rozwiązania na rynkach zagranicznych w odniesieniu do trendów branżowych na świecie.

„Science Point. Płaszczyzna wymiany dobrych praktyk i budowania partnerstw biznesowych” – tak się zaczęło. Tak właśnie zatytułowano projekt szkoleniowy, realizowany w latach 2012-2013, który stanowi podwaliny istnienia dzisiejszej Fundacji Science Point. Brzmi wzniośle – tak też było. Liczby najlepiej obrazują powodzenie projektu, a te są naprawdę imponujące i wzbudzają w nas szczere poczucie dobrze wykonanej pracy. 5 wypełnionych wiedzą po brzegi bloków tematycznych i ponad 200 przeszkolonych osób – studentów, absolwentów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców – ponad 200 innowatorów.

Czego dotyczyły szkolenia? Jakie obszary poruszyliśmy?

 • potencjał innowacyjny przedsiębiorstw (blok 1);
 • produkty innowacyjne (blok 2);
 • komercjalizacja wyników badań (blok 3);
 • aspekty prawne własności intelektualnej (blok 4);
 • tworzenie działalności gospodarczej (blok 5);
 • wycena własności intelektualnej oraz ocena jej potencjału (punkt konsultacyjny);

W trakcie trwania projektu funkcjonował również punkt konsultacyjny Science Point, w którym innowatorzy bezpośrednio mogli uzyskać wsparcie dla swojego pomysłu. Przede wszystkim pomagaliśmy im w ocenie potencjału biznesowego rozwiązania, które przedstawili, a także w wycenie produktowej. Naturalnie nie bez znaczenia pozostawała kwestia praw własności intelektualnej. W ramach mentoringu biznesowego udzielaliśmy porad w zakresie zakładania start-upu, wyboru właściwej formy prawnej prowadzenia biznesu czy też oceny ryzyk rynkowych. Wszystko po to by niejednokrotnie wspaniałe pomysły rodzące się w umysłach wybitnych osób miały szansę ujrzeć światło dzienne i zostać wprowadzone na rynek.

Na zakończenie projektu stworzyliśmy praktyczne narzędzie pozwalające na budowanie partnerstw biznesowych. Stworzyliśmy wyszukiwarkę on-line potencjału biznesowego Uczelni Wyższej, narzędzie zawierające informacje na temat obszarów badawczych, laboratoriów, pracowników naukowych. Dodatkowo rozbudowaliśmy ją również o panel dedykowany sferze biznesu, w którym przedsiębiorcy mogli umieszczać informację na temat aktualnych potrzeb czy też prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wyszukiwarka nadal dostępna jest na naszej stronie w zakładce wiedza.

Projekt dobiegł końca. Setki godzin wytężonej, lecz satysfakcjonującej pracy, ogromne doświadczenie, wspaniali ludzie, których poznaliśmy, oraz poczucie dobrze wykorzystanej szansy na wsparcie pomysłów, które być może nigdy nie ujrzałyby światła dziennego. To wszystko najzwyczajniej w świecie nie mogło pójść w zapomnnienie. Dlatego też nasz zespół jednomyślnie podjął decyzję o kontynuowaniu prac w zakresie komercjalizacji nauki, wyników badań, inkubacji wczesnego biznesu oraz doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu została założona Fundacja Science Point, której nadrzędnym celem jest wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, sprawianie by wspaniałe idee osiągały sukces rynkowy i mogły służyć ludziom.

Cytując Petera F. Druckera – niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie zarządzania – „Najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej wykreowanie”. Taki cel nam przyświeca, zamierzamy udzielać wsparcia w kreowaniu przyszłości wszystkim innowacyjnym umysłom. Fundacja Science Point jako ośrodek akceleracji innowacji pomaga innowatorom realizować ich pomysły poprzez mentoring doświadczonych specjalistów, a także kompleksową ofertę otoczenia biznesowego. Chcemy aby przedsiębiorcy mogli skupić się przede wszystkim na produkcie i jego rozwoju, podczas gdy my zajmiemy się całą sferą biznesową.

Wśród działań, które pozwolą nam realizować założony cel z pewnością znajdą się:

 • skuteczny program akceleracyjny;
 • warsztaty, szkolenia, business mixery;
 • dyżury indywidualnych konsultacji;
 • kompleksowa oferta wsparcia administracyjno-prawnego;
 • publikacja badań i artykułów specjalistycznych.

Zapraszamy do współpracy. Kreujmy przyszłość wspólnie. Skontaktuj się z nami!

Statut Fundacji Science Point

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja SCIENCE POINT, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Łukasza Krajewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A numer 2666/2014 sporządzonym przez notariusza – w kancelarii notarialnej Aniela Boćkowska , ul. Kilińskiego 9A, 15-089 Białystok w dniu 01 lipca 2014 r.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Białystok.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Działalność Fundacji w sferze pożytku publicznego opiera się na przepisach ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć zamiejscowe oddziały, placówki, delegatury i filie.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym charakterze działania.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

 1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

 1. Celem Fundacji jest działalność naukowo-badawcza, edukacyjna w zakresie praw własności intelektualnej, popularyzowania nauki w szczególności poprzez prowadzenie szkoleń, konferencji oraz innych działań związanych z przekazywaniem wiedzy prawnej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych a ponadto podejmowanie działań służących komercjalizowaniu wyników badań naukowych, nawiązywaniu współpracy w sferze biznesu i nauki oraz wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.

§ 7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. prowadzenie działalności tzw. „Wirtualnego Biura”,
  2. prowadzenie szkoleń z zakresu prawa, ekonomii, zagadnień społecznych i innych służących realizacji celów statutowych;
  3. organizowanie szkoleń z zakresu komercjalizacji, zagadnień prawnych, społecznych służących realizacji celów statutowych;
  4. szerzenie wiedzy z zakresu praw własności intelektualnej, zagadnień komercjalizacji, przedsiębiorczości akademickiej głównie wśród uczniów, studentów, pracowników uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu;
  5. prowadzenie działalności wydawniczej w celu realizacji celów statutowych;
  6. organizowanie konferencji skierowanych do uczniów, studentów, pracowników uczelni wyższych oraz przedstawicieli biznesu;
  7. realizację projektów tematycznych związanych z celami fundacji finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych 00/100), z czego 1000 zł
  (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów, zbiórek publicznych, loterii, aukcji;
  2. dotacji i subwencji osób prawnych;
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. dochodów z majątku Fundacji;
  5. odsetek bankowych;
  6. dochodów z działalności gospodarczej;
  7. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji;
  8. innych wpływów.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność pożytku publicznego

§ 10

 1. Fundacja w zakresie realizacji celów statutowych prowadzi odpłatnie i nieodpłatnie działalność pożytku publicznego.
  Szczegółowy zakres prowadzonej przez Fundację odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego określa uchwała Zarządu Fundacji.

 

Działalność gospodarcza

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  • PKD: 58.11. Z – Wydawanie książek;
  • PKD: 58.13.Z – Wydawanie gazet;
  • PKD: 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
  • PKD: 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
  • PKD: 18.11.Z – Drukowanie gazet;
  • PKD: 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
  • PKD: 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
  • PKD: 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
  • PKD: 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  • PKD: 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  • PKD: 69.10.Z – Działalność prawnicza;
  • PKD: 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe;
  • PKD: 72.20Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  • PKD: 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
  • PKD: 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  • PKD: 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  • PKD: 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
  • PKD: 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
  • PKD: 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
  • PKD: 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
  • PKD: 82.11. Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
  • PKD: 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
  • PKD: 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  • PKD: 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 4. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

 1. Organami Fundacji są:
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Fundator Fundacji może wchodzić w skład organów Fundacji.

 

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada jest najwyższym organem Fundacji o uprawnieniach kontrolnych, inicjujących, opiniujących i doradczych Fundacji.
 2. Rada składa się z 1 do 5 członków i jest wybierana na dwuletnią kadencję.
 3. Przewodniczącym Rady jest Fundator, który kieruje jej pracami.
 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada lub Fundator.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub Fundatora.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa wskutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  3. śmierci członka;
  4. prowadzenia działalności niezgodnej z celami Fundacji.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 14

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
  3. odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
  4. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
  5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca wybrany zwykłą większością głosów z pośród członków Rady.

 

Zarząd

§ 16

 1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 3. W przypadku zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
 4. W przypadku zarządu wieloosobowego, w jego skład może wchodzić od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, którzy są powoływani na następujące funkcje:
  1. Prezesa Zarządu;
  2. Wiceprezesa Zarządu;
  3. Sekretarza Zarządu;
  4. Członka Zarządu.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady;
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  3. śmierci członka Zarządu.
 7. Zarząd w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  • realizacja celów statutowych;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu;
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  • składanie wniosku do Rady lub Fundatora o zmianę statutu;
  • wnioskowanie do Rady lub Fundatora o połączenie i likwidację Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składa Prezes Zarządu, a za jego pisemną zgodą Wiceprezes Zarządu.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 20

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator lub Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 10 lipca 2014r.